Home CTZ 2007
CTZ activiteiten 2007

Activiteiten CTZ in 2007

Techniciconferentie op 31 maart 2007
Tijdens de techniciconferentie is iedereen bijgepraat over de ontwikkelingen op Europees niveau en de implementatie naar de Nederlandse situatie. Downloads:

Beperkte herziening van het Kwaliteitshandboek EZT
Met IVW hadden wij in 2006 afgesproken om medio 2007 een eerste herziening van het Kwaliteitshandboek Erkende Zweefvliegtechnicus door te voeren. Een paar kleine opmerkingen van IVW zijn verwerkt. De EZT’s hebben inmiddels een exemplaar van de update per post ontvangen.
Download: Kwaliteitshandboek EZT versie 2

De nieuwe OAL 76-01/9 (onderhoud van verplichte instrumenten)
De nieuwe OAL 76-01/9 zorgt voor meer duidelijkheid dan versie 7 (versie 8 is nooit in werking getreden). De discussie over het periodiek onderhoud van radio’s is hierdoor beëindigd. De OAL geldt voor de hoogte- en snelheidsmeters en voor gemotoriseerde zwevers voor het kompas. Onderhoud moet plaatsvinden conform de fabrikant van het vliegtuig of het instrument. Een aanbeveling is daarbij in Nederland een voorschrift. Geeft de fabrikant zelf aan dat geen onderhoud nodig is dan hoeft ook geen onderhoud te worden uitgevoerd. Geeft de fabrikant geen onderhoudsvoorschriften of bestaat deze niet meer dan geldt de vangnetfunctie van de OAL: ijking elke twee jaar.
Download: OAL 76-01/9

Implementatie Part-M per 28 september 2008
De EASA-regelgeving voor onderhoud is in Europa al van kracht. Het is voor de individuele nationale autoriteiten (bij ons CAA-NL) echter mogelijk om de invoering van Part-M uit te stellen tot een later tijdstip(zogenaamde opt-out mogelijkheid). In Nederland is gekozen om de invoering voor zweefvliegtuigen uit te stellen tot de laatst mogelijke datum, 28 september 2008.
Sinds eind 2006 zijn een aantal zaken duidelijker geworden. Part-M wordt aangepast waarbij er waarschijnlijk voor vliegtuigen met een MTOM van 1.000 kg aparte regels komen. Ook gelden er aparte regels voor vliegtuigen die niet commercieel worden gebruikt. Voor zweefvliegtuigen is het in de bijlagen van Part-M duidelijker geworden wat door de eigenaar en wat door een part F en G organisatie aan onderhoud gedaan mag worden.
In het onderhoudsprogramma van elke vliegtuig wordt aangegeven wie (bij een clubvliegtuig) namens de eigenaar onderhoud mag uitvoeren. Voor gezamenlijk eigendom is dus ook een oplossing gevonden. De werkgroep MDM032, waarin namens European Air Sports (EAS) ook zweefvliegen (DAEC Rudi Schuegraff) is vertegenwoordigd, doet goed werk voor ons.
De Nederlandse regels (zoals OAL 76-01/9), waarbij wij eerst dachten dat deze zouden verdwijnen bij invoering van Part-M, blijven bestaan en worden in het onderhoudsprogramma van het vliegtuig verwerkt.
Naar verwachting zal de definitieve tekst van Part-M in juli 2008 gepubliceerd worden. Een tiental artikelen zal daarna nog wijzigen, zodat mogelijk met grandfathers rights nog een overgangsfase volgt voordat de KNVVL een F- en G-organisatie is. De EZT’s worden dan ARC-inspecteurs.
Eind 2008 hebben wij IVW bericht dat wij op dit moment afzien van het indienen van de aanvraag tot aanwijzing van de KNVVL als F- en G-organisatie voor 2008 vanwege de stand van zaken omtrent de regelgeving. Omdat er nog geen organisatie staat en de verplichte handboeken nog door de CTZ worden opgesteld zou de vergunning een lege huls zijn. Wij hebben wel besloten om een part F-organisatie aan te vragen (was eerst nog een punt van discussie) met te activeren werkplaatsen (afhankelijk van de grote werkzaamheden).
Inmiddels wordt op Europees niveau ook nagedacht over een Europees bewijs van bevoegdheid voor zweefvliegtechnici, ELA-A en ELA-C. Dat is de volgende Europese ontwikkeling.
Link: EASA Part-M Commission Regulation (EC) 2042/2003 of 20 November 2003

Inbouw en onderhoud van transponders
Of een transponder moet worden ingebouwd en waar deze gevoerd moet worden is het werkgebied van de CLR. Wie mag inbouwen en hoe dat moet gebeuren is het taakgebied van de CTZ.
Bij IVW hebben wij het verzoek voorgelegd dat een ZVT-A een transponder mogen inbouwen conform de inbouwvoorschriften/tekeningen van de fabrikanten van vliegtuig en transponder. Hierop hebben wij nog geen antwoord gekregen. Alleen een ZVT-C mag de installatie vrijgeven. Een ZVT-A kan de door hem/haar ingebouwde installatie laten keuren en vrijgeven door een erkend bedrijf.
Wij hebben met Becker, Filser en Garrecht contact opgenomen over periodiek onderhoud van transponders. Wij hebben van hen verklaringen ontvangen dat periodiek onderhoud na de inbouwkeuring en de testvlucht niet nodig is.
Voor inbouw van een transponderinstallatie (transponder, accu, antenne, bekabeling) is een goedgekeurde wijziging van het luchtvaartuig nodig, een zogenaamde minor change (vgl. het vroegere GWL). EASA heeft de fabrikanten van vliegtuigen verzocht om per vliegtuigtype een minor change aan te vragen om het aantal aanvragen drastisch te beperken. Omdat Nederland in Europa een uitzonderingspositie inneemt op het voeren van transponders in zweefvliegtuigen is dit nog niet afgerond/geregeld. Wellicht dat de CTZ in 2008 de coördinatie op zich neemt voor de aanvragen voor minor changes voor transponderinstallaties.

Chronologisch zag de agenda van de CTZ er in 2007 als volgt uit:
13 februari: vergadering technici regio Zuid in Rijen (RK);
14 februari: overleg met II over Part-M en vervolgens CTZ-vergadering in Papendal;
19 februari: overleg met IVW over de F- en G-organisatie en Part-M (samen met II);
31 maart: landelijke techniciconferentie te Schaarsbergen (90 technici aanwezig);
2 juni: CTZ-vergadering te Teuge;
12 juni: vergadering technici regio Zuid in Rijen (RK aanwezig);
4 juli: EASA workshop Part-M in Keulen (FB en RK);
3 oktober: overleg met IVW over de F- en G-organisatie en Part-M (delegatie CTZ en II);
16 oktober: vergadering technici regio Zuid in Rijen (RK aanwezig);
10 november: CTZ-vergadering te Teuge;
17 november: vergadering technici regio Noord/Oost in Terlet (FB, RK, HL).

Regionaal overleg
In 2007 heeft de CTZ drie vergaderingen van de technici in de regio Zuid bijgewoond en een vergadering van de technici in de regio Noord/Oost. Klik hier voor de notulen.

Jaarverslag 2007
Download hier het Jaarverslag 2007 van de commissie CTZ (uit het jaarverslag van de KNVvL afdeling Zweefvliegen).